Verkoopsvoorwaarden

artikel 1:
Op iedere aanbieding of offerte opgemaakt door TR-D SPRL, alsook op iedere overeenkomst tussen TR-D SPRL en de klant, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De klant verklaart hiervan kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal en deze integraal te aanvaarden zonder enig voorbehoud en verzaakt daarbij volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoops)voorwaarden.
De op de offerte/aanbieding/overeenkomst vermelde termijnen worden slechts aangeduid als loutere aanwijzing, zonder enige bindende kracht.In geen geval kan ons schadevergoeding van welke aard ook voor laattijdige levering aangerekend worden.

artikel 2:
Enkel een door TR-D SPRL schriftelijk aanvaard order verbindt TR-D SPRL volgens de schriftelijke overeenkomst met de schriftelijk overeengekomen voorwaarden en volgens de algemene voorwaarden.

artikel 3:
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen de partijen, geschiedt iedere levering EX WORKS van TR-D SPRL, 7321 Harchies (Incoterms® 2010).
Bij aankoop van een wagen, verbindt de koper er zich toe het aangekochte voertuig in ontvangst te nemen binnen de 10 dagen na het bericht dat die ter beschikking staat. In geval het voertuig niet afgenomen wordt binnen deze termijn, behouden wij ons het recht om na het verstrijken van deze termijn de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
De verkoper heeft dan het volle recht van de koper een forfaitaire schadevergoeding te eisen van 30% van de verkoopprijs, onverminderd het recht van TR-D SPRL om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade zoals een eventueel lagere opbrengst, de extra kosten die TR-D SPRL wegens het verzuim van de klant heeft dienen te maken en elke eventuele andere schade die TR-D SPRL heeft geleden. Sommen die door de koper als voorschot gestort zijn, worden in dit geval afgetrokken van het bedrag van de schadevergoeding.
In het geval TR-D SPRL de goederen gestald houdt omwille van laattijdige ontvangstneming door de klant, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een stallingvergoeding verschuldigd van 20 euro per dag, vanaf het verstrijken van de 10e dag na de kennisgeving zoals hier vroeger vermeld.

artikel 4:
Ingeval de verkoper in de onmogelijkheid verkeert het voertuig of het materiaal te leveren, heeft de koper het recht ten vroegste 3 maanden na de vooropgestelde leveringsdatum de bestelling te vernietigen, en de verkoper heeft dan uitsluitend de verplichting het eventueel gestorte voorschot zonder intrest terug te betalen. Deze termijn van 3 maanden moet evenwel verhoogd worden in geval van stopzetting van het werk bij de verkoper, door staking, brand, overstroming, … zonder dat deze bijgevoegde leveringsdatum nochtans de 3 maanden mag overschrijden. Het niet leveren van het materieel of het overschrijden  van de vastgestelde leveringstermijn, geven in geen geval het recht tot het eisen van een schadevergoeding van de verkoper. In een dergelijk geval zal de verkoper het recht hebben aan een onderhavige bestelling geen gevolg te geven, zonder dat van hem meer geëist kan worden dan het terugbetalen van een eventueel gestort voorschot zonder intrest. De leveringstermijn wordt steeds ter inlichting gegeven, zonder waarborg.

artikel 5:
Alle proefritten worden op verantwoordelijkheid van de klanten uitgevoerd, alsmede het afhalen en/of het brengen van de voertuigen.

artikel 6:
De tweedehands goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. Aanvaarding van de levering houdt de aanvaarding in van de staat waarin de goederen zich bevinden. Slijtage en waardevermindering van de onderdelen worden geacht tot de aard van de tweedehands goederen te behoren en kunnen aldus geen aanleiding geven tot een vordering tot vrijwaring ten aanzien van TR-D SPRL.

artikel 7:
De goederen zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen de partijen, vooraf betaalbaar op de rekening van TR-D SPRL.
De goederen worden slechts geleverd of kunnen opgehaald worden na betaling van de volledige koopprijs. Het bedrag van de factuur moet netto betaald worden. Disconto-en bankkosten zijn ten laste van de klant.
Bij een niet-betaling van de factuur is vanaf de 15e dag na factuurdatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 1,5% per maand van het factuurbedrag.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% van het factuurbedrag als schadebeding (met een minimum van 24,79 euro en een maximum van 2478,93 euro).
Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Doornik bevoegd. Bij alle overeenkomsten tussen de partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

artikel 8:
De verkochte goederen blijven volledig eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria.
Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag, kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.
Tot het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de klant is overgedragen, conform onze algemene voorwaarden, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zakelijk of persoonlijk recht of er om het even welke manier over te beschikken. De klant verbindt er zich toe om TR-D SPRL onmiddellijk per aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de goederen zou zijn gelegd.
De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze te stallen overeenkomstig de gebruikelijke standaarden in de sector alsook deze te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van, doch niet beperkend tot brand en diefstal).
De klant verbindt zich ertoe de goederen niet in het verkeer te brengen zonder voorafgaandelijk de wettelijk verplichte tweedehandskeuring te hebben laten uitvoeren en hiervoor de kosten te hebben voldaan alsook het inschrijvingsbewijs te hebben aangevraagd op zijn naam binnen de wettelijke termijn en alle wettelijke administratieve formaliteiten te hebben volbracht.

artikel 9:
Indien bij de overgang van de verkochte goederen naar een andere lidstaat van de Europese Unie of bij uitvoer de goederen worden vrijgesteld van B.T.W, verplicht de klant zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen, teneinde een rechtsgeldige transactie te verwezenlijken. Indien de toepassing van de B.T.W.-vrijstelling door welke omstandigheden dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de klant een bedrag verschuldigd aan TR-D SPRL gelijk aan het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake zou zijn van een binnenlandse levering van de desbetreffende goederen. De klant is eveneens aansprakelijk voor alle overige schade in hoofde van TR-D SPRL ingevolge het niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden door de klant.